Samenwerking van cruciaal belang

Hofman en Kleverwal treden vooalsnog samen als zelfstandige en onafhankelijke fractie op in de gemeenteraad van de gemeente Brummen.  'Wij willen ten dienste staan van alle inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Brummen'. De komende tijd zullen wij alles in het werk stellen om de leefomgeving binnen de gemeente een beetje beter te maken, een beetje leefbaarder, werkbaarder of simpelweg gewoon een beetje fijner. En daar hebben we u hard bij nodig. Voor ons doet iedereen in gelijke mate mee. Niemand wordt gediscrimineerd of buitengesloten. De kloof, die in te veel opzichten nog steeds tussen burgers en gemeentebestuur bestaat dient te worden overbrugd. Zowel Hofman als Kleverwal staan met beide voeten stevig in de spreekwoordelijke Brummense klei. Samen met steunfractielid Karel Ledeboer hebben zij hun sporen reeds ruim belangeloos verdiend in het vrijwilligerswerk voor de Brummense- en Eerbeekse samenleving.

Wij willen de voelsprieten zijn in de bevolking om zonder bombarie en dikdoenerij
de dialoog en verbinding aan te gaan tussen burger en politiek!

Tijd voor meer dualisme: 'Laten we NU als één raad werken aan een duurzame financieel gezonde gemeente'

Er wordt tegenwoordig en in de komende tijd steeds meer gevraagd van gemeenten. De invoering van de Omgevingswet, de energietransitie, de vernieuwing in het sociaal domein en niet te vergeten de mondige burger zelf. Samen met de maatschappelijke organisaties stellen zij hoge eisen aan de gemeente.
Hofman en Keverwal zijn van mening dat de bereidheid tot een effectieve samenwerking met alle partijen onderling in de raad van cruciaal belang is om vooruit te komen om gezamenlijk een punt te maken i.p.v. het krampachtig vasthouden aan de eigen politieke kleur en cultuur. Eensgezindheid binnen je fractie is altijd prettig, maar het mag niet ten koste gaan van de eigen integriteit en stemvrijheid, want politiek bedrijven is méér dan alleen scoren bij de kiezers. Soms is het verdomd moeilijk om als gemeenteraadslid te discussieren langs de lijnen van je politieke fractie, en niet vanuit het belang van gemeente en burger.

Laten we NU als één raad werken aan een duurzame financieel gezonde gemeente!.
Dat zijn we verplicht naar onze burgers toe!

Op de hoogte blijven van actuele onderwerpen? Like ons op Facebook!

 

Onze Doelstelling is:

Om zonder bombarie of dikdoenerij een brug slaan tussen burger en politiek. Wij staan allebei met beide voeten in de spreekwoordelijke Brummense klei

Wij zijn:

Theo Hofman en Eric Kleverwal en wij treden als onafhankelijke fractie op in de gemeenteraad van Brummen. Daarnaast is Karel Ledeboer actief als steunfractielid

Onze Uitgangspunten zijn:

Om voortdurend in open contact te staan met de samenleving, dat wil zeggen dat wij voorstander zijn van participatie van onderaf.

'Vertrouwen op de eigen kracht van mensen'

 

#buurtkanaal #onzedroom #voedselbos #zorgboerderijcortenoever #mollenhof #demhene #mfc: Op steeds meer plaatsen slaan mensen de handen ineen om samen een hele waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Of het nu gaat om de omvorming van het gemeenschappelijk (openbaar) groen tot natuurspeelplek of buurtmoestuin, of een zorgboerderij voor (jong) volwassenen, die door een vorm van lichte lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap buiten de gewone arbeidsmarkt vallen, of een plek waar mensen elkaar ontmoeten om een praatje maken voor contact met een kop koffie om de eenzaamheid te verdrijven. Het zijn allemaal Initiatieven om te omarmen en te faciliteren. Initiatieven die een voorbeeld zijn voor de vaak genoemde burgerparticipatie en die bijdragen aan zaken zoals saamhorigheid, eenzaamheid (ouderen) en biodiversiteit.
Hofman & Kleverwal vinden dat, daar waar mogelijk, deze initiatieven volop steun verdienen vanuit de lokale overheid. Het mag niet zo zijn dat projecten als deze, dreigen te verzanden  in een ambtelijke stroom van regelgeving. Ze vormen immers de kern van een vitale maatschappij met betrokken inwoners. Bovendien kunnen er op die manier gewoonweg hele mooie plannen worden gerealiseerd. Wel is en blijft een burgerinitiatief altijd van de initiatiefnemers zelf.

Heb je een vraag of een idee en gaat het over een onderwerp waar de gemeente zelf een besluit over kan nemen en dus niet
over nationale wetgeving, vraag het ons gewoon. Doorgaans binnen een paar uur een antwoord
.

Brummen

Na de verwoestende brand van oktober 2019 verdient Brummen zeker alle aandacht

Eerbeek

Ondersteuning vervolg centrumplan plus aandacht voor de realisatie van een MFC in Eerbeek

Kleine kernen

Identiteit en dorpskarakter zijn es-sentieel, kleinschalige vernieuwing passend in het buurtschap

Burgerinitiatieven

Actieve steun aan inwonerinitiatie-ven en daar, waar mogelijk, streven naar samenwerking

Omgevingswet

Zo spoedig mogelijk een start maken met de uitvoering van de Omgevingswet.

Veiligheid

o.a. Fietsroutes naar scholen moeten zo veilig mogelijk gerealiseerd worden (Eerbeek-Zutphen)

Ecologisch bermbeheer

Bloemrijke bermen en groenstroken zijn een leefgebied voor tal van planten- en diersoorten

Klimaat en Duurzaamheid

Klimaattransitie mag niet ten koste gaan van natuur, biodiversiteit en leefbaarheid

Brummen, een gemeente om trots op te zijn!

We wonen in een prachtige gemeente waar het goed wonen en verblijven is en daar mogen we best trots op zijn. Helaas staan we er momenteel financieel niet goed voor, erger nog, het water staat ons tot aan de lippen. De onafhankelijkheid van onze mooie gemeente komt daardoor wellicht in het geding. Laten we de handen ineen slaan om gezamenlijk te werken aan een financieel gezonde gemeente. .

Agenda

Forum- en raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis te Brummen